Deprecated: Creation of dynamic property wfBrowscap::$_source_version is deprecated in /var/www/vhosts/armitafirm.com/httpdocs/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfBrowscap.php on line 97
خصوص برگ تشخیص و برگ قطعی مالیاتی – شرکت خدمات مالی و مالیاتی ، حقوقی و انفورماتیک آرمیتا
خصوص برگ تشخیص و برگ قطعی مالیاتی

خصوص برگ تشخیص و برگ قطعی مالیاتی

اظهار نظر اداره امور مالیاتی نسبت به میزان و نوع مالیات مودی را «برگ تشخیص مالیات» می نامند. این تشخیص که بعد از بررسی های مختلفی به دست می آید، برای مالیاتهای مختلف عملکرد، حقوق و تکلیفی به طور جداگانه صادر می شود. ما در این مقاله می خواهیم درباره برگ تشخیص و برگ قطعی مالیاتی و ویژگی ها و تفاوت آنها با شما صحبت کنیم. به توضیح مواردی مانند اظهارنامه مالیاتی نیز در این مقاله می پردازیم.

خصوص برگ تشخیص و برگ قطعی مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی چیست و اظهارنامه عملکرد چگونه است؟

به اعلامیه مالی که به شکل های قانونی و توسط مودی تسلیم می شود، اظهارنامه مالیاتی گویند. این اظهارنامه نشان دهنده وضعیت دارایی، درآمدها و هزینه های مودی است که در یک معامله، یک دوره مالی یا یک موضوع مالیاتی مشخص وجود دارد.

یکی از انواع اظهارنامه های مالیاتی، اظهارنامه مالیات بر عملکرد است. مودی موظف است که اظهارنامه مالیاتی عملکرد را تنظیم و به سازمان امور مالیاتی تسلیم کند. سازمان امور مالیاتی بعد از بررسی اظهارنامه مودی و تشخیص محاسباتی به عمل آمده، نظر خود را درباره میزان و نوع مالیات مودی در برگه ای به وی ابلاغ می کند. به آن برگه «برگ تشخیص مالیات» گفته می شود. در حقیقت می توان گفت که سازمان امور مالیاتی، برگ تشخیص را بر اساس اظهارنامه مالیاتی تنظیم و صادر می کند.

برگ تشخیص مالیات

بعد از رسیدگی های همه جانبه ممیزان درباره مالیات مودی، سه نوع برگ تشخیص از طرف سازمان امور مالیاتی صادر می شود که عبارتند از: الف- برگ تشخیص مالیات تکلیفی ، ب- برگ تشخیص مالیات حقوق، ج- برگ تشخیص مالیات عملکرد.

برگ تشخیص مالیات

اکنون به توضیح مختصری درباره هر کدام از این برگ های تشخیص اشاره می کنیم.

  • برگ تشخیص مالیات تکلیفی

اگر مالیات دهنده نسبت به میزان مالیات و مبالغ آن اعتراض داشته باشد، باید ظرف مدت سی روز به صورت کتبی اعتراض خود را به سازمان مربوطه اعلام کند. عدم اعتراض به برگ تشخیص مالیات تکلیفی و سپری شدن مهلت سی روزه، برگ تشخیص را به برگ قطعی تبدیل می کند.

  • برگ تشخیص مالیات عملکرد

ممیزان نظر خود را در این برگ تشخیص از جهت مغایرت یا عدم مغایرت درآمدهای ابرازی در اظهارنامه با صورت معاملات فصلی، اعلام می کنند. در صورت وجود مغایرت در درآمدها، مودی مشمول جریمه می شود و میزان آن در این برگ آورده می شود.

  • برگ تشخیص مالیات حقوق

شرکت های مشمول مالیات باید لیست حقوق افراد و لیست بیمه آنها را تسلیم سازمان امور مالیاتی بنمایند. کارشناسان مالیاتی میزان حقوق ابراز شده در اظهارنامه و لیست بیمه و مالیات ارسال شده را با هم مطابقت می دهند و در صورت وجود مغایرت، جریمه را تعیین می کنند. مبلغ جریمه در برگ تشخیص حقوق لحاظ می شود.

نکاتی درباره برگ های تشخیص مالیات

  1. برای هر کدام از موارد فوق یعنی حقوق، عمکرد و تکلیفی که برگ تشخیص صادر می شود، به معنای این است که مودی مالیات قابل پرداخت دارد. اگر مالیات قابل پرداخت مودی در هر کدام از آنها صفر باشد؛ ممیزان برای آن مورد، برگ تشخیص صادر نمی کنند.
  2. اگر مودی مالیات تکلیفی و مالیات حقوق خود را ظرف مهلت سی روزه خود پرداخت کند، مشمول برخورداری از معافیت 80%  جرایم مالیاتی می شود.
  3. اگر مودی به برگ تشخیص مالیات خود اعتراض داشته باشد، باید ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ آن، اعتراض خود را تسلیم کند.

نکاتی درباره برگ های تشخیص مالیات

ابلاغ برگ تشخیص چگونه انجام می شود؟

پس از صدور برگ تشخیص مودی، سازمان امور مالیاتی اقدام به ابلاغ آن به مالیات دهنده می کند. به این طریق مودی از میزان و نوع مالیات خود آگاه می شود. اگر شخص مالیات دهنده نسبت به نوع یا میزان مالیات خود شکایت داشته باشد، می تواند در مهلت مقرر اعتراض مالیاتی خود را تسلیم هیأت حل اختلاف کند.

مواردی که موجب تبدیل برگ تشخیص به برگ قطعی می شود

در چهار مورد برگ تشخیص مالیات به برگ قطعی تبدیل می شود. این موارد عبارتند از:

مواردی که موجب تبدیل برگ تشخیص به برگ قطعی می شود

  • مودی با اعلام کتبی خود مالیات را قبول می کند. این اعلام ظرف مدت سی روزه انجام می شود.
  • مودی مالیات را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت می کند.
  • مالیات دهنده در مهلت مقرر، اعتراض خود را تسلیم نمی کند.
  • مودی به اداره امور مالیاتی مراجعه نمی کند.

البته لازم به ذکر است که بعد از قطعی شدن برگ تشخیص و تبدیل آن به برگ قطعی، هم می توانید اعتراض خود را تسلیم کنید. طبق قانون مالیاتها هم مودی و هم اداره امور مالیاتی، می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، شکایت خود را اعلام کنند.

برگ قطعی چیست؟

ممیزان مالیاتی یا واحد خدمات بعد از صدور برگ تشخیص، برگ قطعی مالیات را صادر می کنند. صدور برگ قطعی ممکن است با مانده بدهی و یا بدون آن باشد. اگر مودی مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت نکند؛ دایره وصول اجرا با ابزارهای قانونی خود، اقدام به وصول مالیات می نماید. تمکین مودی به برگ قطعی مالیاتی خود، وی را از 40% معافیت جرایم برخوردار می کند.

مالیات دهنده می تواند اعتراض خود را بعد از ابلاغ برگ قطعی مالیاتی در یک مهلت سی روزه نسبت به میزان و نوع آن، تسلیم کند.