دپارتمان حقوقی

دپارتمان حقوقی

همانطور که از مفهومِ اصطلاح «کیفری» (یا مترادف آن جزایی) بر‌‌ می‌آید، مربوط به موضوعاتی‌‌ می‌شود که به نوعی با جزا، مجازات، کیفر یا عقوبت، مرتبط و در دادخواهی (یا مراجعه به مرجع قضایی) تاکید بر این جزا و کیفر باشد. انجام آن دسته از اعمال یا عدمِ انجام آن، زمانی مستلزم مجازات و کیفر است که در قانون برای آن، مجازاتی معین و مشخص شده باشد و ارتکاب چنین اعمالی، جرم تلقی‌‌ می‌شود