Deprecated: Creation of dynamic property wfBrowscap::$_source_version is deprecated in /var/www/vhosts/armitafirm.com/httpdocs/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfBrowscap.php on line 97
نحوه ثبت حساب های مشکوک الوصول – شرکت خدمات مالی و مالیاتی ، حقوقی و انفورماتیک آرمیتا
نحوه ثبت حساب های مشکوک الوصول

در هر دوره مالی حساب های مشکوک الوصول را شناسایی و ثبت می نمایند. در اکثر شرکت ها و واحد های اقتصادی که معاملات به صورت غیر نقدی انجام می شود. با وجود توجه و دقتی که در انتخاب مشتریان مورد اعتماد و خوش حساب به خرج می دهند، امکان دارد مدیران مالی در انتهای سال احتمال بدهند که بعضی از مشتریان قادر به پرداخت بدهی های خود نیستند و نمی توانند به بخشی از تعهدات خود عمل نمایند. به این ترتیب شرکت به اندازه مطالباتی که قابل وصول نیستند، متضرر خواهد گشت. بنابراین شما می توانید با استفاده از خدمات حسابداری، حساب های مشکوک الوصول را به آسانی محاسبه نمایید.

نحوه ثبت حساب های مشکوک الوصول

حساب های دریافتنی چیست؟

حسابهای دریافتنی شامل حساب های دارایی جاری می شود و همچنین تمامی مطالباتی که شرکت باید در آینده اخذ نماید. بیشترین این مطالبات متاثر از فروش های نسیه محصول یا عرضه نسیه خدمات است. این مطالبات وابسته به اسناد قانونی همچون سفته یا برات ( که در حسابداری آن ها را جزء حساب اسناد دریافتنی قرار می دهند) نیست.

انواع حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی، حساب های قابل دریافت در آینده هستند که شامل سه نوع حساب می شوند. این حساب ها عبارتند از

حساب های دریافتنی قابل وصول

مطالباتی هستند که حتما در سر رسید مقرر دریافت می گردند و در وصول آن ها هیچ شکی نیست.

 حسابهای دریافتنی غیرقابل وصول (لاوصول)

این گونه مطالبات که وصول آن ها بعید به نظر می رسد و از وصول آن ها قطع امید شده است که به آن ها مطالبات غیر قابل وصول یا مطالبات سوخت شده گفته می شود.

حسابهای دریافتنی مشکوک الوصول

این نوع مطالبات که احتمال می رود در آینده نزدیک سوخت شوند یا غیر قابل وصول باشند.

   ثبت حساب های مشکوک الوصول

جهت ثبت حساب های مشکوک الوصول در دفاتر دو روش پیش روی ماست که عبارتند از

  روش حذف مستقیم

این روش وقتی استفاده می گردد که نسبت به غیر قابل وصول بودن مطالبات در آینده به طور کامل یقین داریم و هیچ تردید و احتمالی وجود ندارد. در این روش،آن بخش از مطالبات لا وصول را با بدهکار نمودن حساب هزینه مطالبات سوخت شده و طلبکار نمودن حساب های دریافتنی از دفاتر خارج می نماییم.

 روش ایجاد ذخیره

از این روش وقتی استفاده می گردد که  نسبت به دریافت بخشی از مطالبات در آینده مشکوک هستیم و حدس می زنیم که این مطالبات را نتوانیم وصول نماییم، به این ترتیب در این صورت با استفاده از روش ذخیره ، با بدهکار نمودن حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول و طلبکار نمودن حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ثبت های مرتبط را در دفاتر انجام می دهیم. در روش ایجاد ذخیره، اگر در آینده معلوم شود که مطالباتی که سابقا مشکوک الوصول شناسایی شده و به همین دلیل در حساب ها ذخیره مورد نیاز را ایجاد کرده ایم، کلا سوخت شده و درگیر امکان وصول نخواند داشت، با بدهکار نمودن حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و طلبکار نمودن حساب های دریافتنی از دفاتر خارج می نماییم.

این نکته را مد نظر قرار دهید که تفاوتی که بین روش حذف مستقیم مطالبات و روش ایجاد ذخیره وجود دارد، در زمان به حساب آوردن هزینه سوخت مطالبات است، به تعبیر دیگر در روش حذف مستقیم تا وقتی که حسابی یقینا غیر قابل وصول نباشد و این شناسایی صورت نگرفته باشد، برای آن هزینه ای لحاظ نمی گردد. در روش ایجاد ذخیره در انتهای دوره مالی، در صورت احتمال تشخیص عدم وصول، هزینه لحاظ می گردد. دانستن این نکته خالی از لطف نیست که مطابق با ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، هزینه ذخیره مطالباتی که وصول آن ها مشکوک است، هنگامی مورد پذیرش واقع می شود که سه شرط زیر را دارا باشد.

  • به فعالیت موسسه مربوط باشد
  • به احتمال زیاد همین طور لا وصول باقی بماند.
  • در دفاتر موسسه در حساب مخصوصی درج شده باشد تا هنگامی که وصول شود و یا لاوصول بودن آن تایید گردد

نکته قابل ذکر آن است که حساب ذخیره طلب های مشکوک الوصول یک حساب دائمی با هویت طلبکار است که در انتهای هر سال مالی، مانده این حساب در تراز نامه در قسمت پایین حساب های دریافتنی مشخص شده و از حساب های دریافتنی کسر می گردد.

تخمین مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

تخمین مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از دو منظر گوناگون و با استفاده از 4 روش تخمین زده می شود که در زیر شرح داده می شود

دیدگاه اول: صورت حساب سود و زیان(برآورد هزینه ی اعطای اعتبار مشتریان)

روش درصدی از فروش نسیه‎ و روش درصدی از مجموع فروش(نقد و نسیه)

دیدگاه دوم: ترازنامه(برآورد ارزش مطالبات)

روش درصدی از حساب های دریافتنی‎ و روش جدول تجزیه سنی حساب های دریافتنی

‎همه شرکت ها شامل شرکت های تولیدی، بازگانی و یا خدماتی می توانند دستخوش خطر بلا وصول ماندن طلب های خود باشند و باید همه شرکت ها به خصوص شرکت های سهامی عام نسبت به نگهداری حساب ذخیره در این مورد با دقت لازم و بالایی عمل نمایند تا علاوه بر آن که هزینه های هر سال را به همان سال اختصاص دهند، بتوانند پیش بینی صحیحی از نقدینگی آینده شرکت و برنامه ریزی صحیحی جهت جبران نقدینگی خود بکنند.