Deprecated: Creation of dynamic property wfBrowscap::$_source_version is deprecated in /var/www/vhosts/armitafirm.com/httpdocs/wp-content/plugins/wordfence/lib/wfBrowscap.php on line 97
هنگام بستن حساب به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟ – شرکت خدمات مالی و مالیاتی ، حقوقی و انفورماتیک آرمیتا
هنگام بستن حساب به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟

در پایان سال مالی دغدغه اصلی حسابداران بستن حساب ها است تا بتواند حساب ها را مطابق با استانداردهای حسابداری ببندند، به عبارت دیگر بستن حساب به صورت سالیانه، یکی از مهمترین خدمات حسابداری به شمار می رود. از آن جا که بستن حساب ها در سال یک بار اتفاق می افتد، امکان دارد حسابداران شیوه بستن حساب را فراموش کنند. هر حسابداری در زمان پیمودن فعالیت خود با بستن حساب ها و ثبت سند اختتامیه و سند افتتاحیه مواجه است. با وجود این که انجام موارد مذکور یک بار در هر سال مالی نیاز است، اما ثبت صحیح، آن را بسیار ضروری و با اهمیت نموده است. منظور از بستن حساب‎ها در حسابداری، صفر کردن مانده هر حساب است. این امر با طلبکار نمودن مانده نهایی حساب های دارای مانده بدهکار و بدهکار کردن مانده نهایی حساب های دارای مانده بستانکار در اسناد حسابداری محقق می گردد. با توجه به نوع حساب ها که به حساب های موقت( سود و زیانی)، مخلوط و دائمی ( تراز نامه ای ) تقسیم می شوند در انتهای هر دوره مالی، بستن حساب ها صورت می گیرد. اگر می خواهید در پایان سال حساب های خود را ببندید، نخست باید مانده تمامی حساب های موقت به یک حساب دائم بسته شده و بعدا تمامی حساب های دائمی ضمن سند اختتامیه، بسته شود و جهت جابه جایی به دوره مالی بعدی تحت عنوان سند افتتاحیه منتقل گردد.

هنگام بستن حساب به چه نکاتی باید توجه داشته باشیم؟

حساب های دائمی و حساب های موقت به چه نوع حساب هایی گفته می شود؟

حساب های دائمی با توجه به نام آن ها، حساب هایی دائمی بوده و به این معنی که مختص یک دوره مالی نیستند و مانده آن ها به دوره مالی بعد منتقل می گردد. از جمله حساب های دائمی می توان به حساب های تراز نامه ای اشاره کرد. حساب های دائمی در انتهای هر دوره مالی، مانده گیری می شوند. سپس مانده های جدید در ترازنامه پایان دوره ثبت شده و به دوره مالی بعد انتقال می یابد. حساب های دائمی، با نام حسابهای واقعی نیز شناخته می شوند. حساب های موقت که با نام حساب های اسمی نیز شناخته می شوند، همزمان با پایان یافتن دوره مالی بسته شده و به این ترتیب مانده آن ها به دوره مالی بعد منتقل نمی شود. نام نهادن این حساب ها به کلمه موقتی، می تواند به راحتی آن را توصیف کند، چرا که آن ها تنها با سپری نمودن یک دوره مالی و جهت طبقه بندی و محاسبه تغییرات ایجاد شده در حساب حقوق دارندگان سرمایه افتتاح شده و در طی این دوره، فقط افزایش ها را مشخص می کند و قادر به نشان دادن کاهش ها نیستند و در نهایت با پیان یافتن دوره مالی نیز بسته می شوند. حساب هایی که به صورت سود و زیان مربوط هستند، جزء حساب های موقتی محسوب می شوند. به این دلیل مانده این حساب ها ( هزینه های مستقیم خرید، درآمد خرید و فروش، تخفیفات نقدی خرید و فروش، برگشت از فروش و تخفیفات، برگشت از خرید و تخفیفات و کلیه هزینه ها ) به حساب خلاصه سود و زیان بسته می شوند .مانده حساب اخیر، سود یا زیان مخصوص دوره مالی است که به حساب سرمایه منتقل می شود. به این ترتیب در پایان دوره مالی، دیگر مانده ای از این حساب ها باقی نخواهد ماند که به دوره مالی بعد منتقل گردد.

نکاتی که هنگام بستن حساب پایان سال باید به آن توجه کرد

وارسی حساب های بانکی ﻭ فراهم کردن صوﺭﺕ تناقض بانکی تا تاریخ 30 ﺍسفند ماﻩ، وارسی به ای ن صورت که ﺩﺭ پایاﻥ یک ﺭﻭﺯ، ماندﻩ بانک طلبکار نباشد. وارسی حساب های ﺩﺍﺭﺍی ماندﻩ و ماندﻩ حساب هایی که ماندﻩ آن ها مغایرت ماهیت نداشته باشند مانند: تنخواه گردان یا موجودی صندوق محاسبه پایاﻥ خدمت پرسنل بر حسب قانوﻥ شرکت یا قانوﻥ کاﺭ ﻭ ثبت ﺩﺭ حساب های وابسته محاسبه فرسایش ﺩﺍﺭﺍئی های ثابت مطابق با جدﻭﻝ ماده149 اصلاحی قانوﻥ مالیات های مستقیم ﻭ ثبت ﺩﺭ حساب های مرتبط به حساب آوردن ﺫخیرﻩ هزینه های پرﺩﺍختنی ﺁﺏ، برﻕ، گاﺯ، تلفن، ﺍجاﺭﻩ بها ﻭ دیگر هزینه هایی که هنوﺯ مبلغ نهایی ﺁنها معلوم نشده است. اصلاح و ساماندهی در آخر ساﻝ، پرﺩﺍخت همه پیش پرﺩﺍخت ها برای خرید ﺍقلاﻡ ﺩﺍﺭﺍئی و منتقل نمودن به جدﻭﻝ ﺩﺍﺭﺍئی های ثابت صوﺭت های مالی. ﺍصلاح پیش پرﺩﺍخت ﺍجاﺭﻩ بها در صورت نیاز و ارزیابی حساب های کوتاﻩ مدﺕ ﻭ بلند مدﺕ وام ها و تسهیلات ﻭ منتقل کردن آن به حساﺏ مربوطه فراهم نمودن ترﺍﺯ ﺁﺯمایشی تصحیح شدﻩ برای ترﺍز نامه منتقل نمودن حساﺏ های موقت به حساﺏ عملکرﺩمنتقل نمودن حساﺏ عملکرﺩ به حساﺏ سوﺩ ﻭ ﺯیاﻥ ﺍنباشته.

نکاتی که هنگام بستن حساب پایان سال باید به آن توجه کرد

بستن حساب های دائمی

در کشور ایران بر اساس قوانین و مقررات تصویب شده، از دفاتر ناتمام سال های پیش نمی توان جهت ثبت عملیات مالی سال آینده استفاده کرد چون این کار ممنوع است. به این ترتیب شرکت ها باید برای هر سال مالی، دفاتر(کل و روزنامه ) جدیدی را جهت نگهداری حساب های خود درج و پلمپ کنند. جا به جایی مستقیم مانده حساب های دائمی از یک سال به سال بعد امکان پذیر نیست و به منظور تحقق این کار از دو حساب واسطه به نام های تراز اختتامیه و تراز افتتاحیه جهت انتقال مانده حساب ها به دفاتر سال بعد استفاده می شود.