تهیه صورت های مالی

صورتهای مالی برآیند و نتیجه عملکرد یک دوره مالی واحد اقتصادی است و وضعیت سودآوری و جریان وجوه نقد و وضعیت دارایی ها و بدهی ها و ساختار سرمایه شرکت را در قالب ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به روشنی نشان خواهد داد.

تهیه صورت های مالی

صورتهای مالی برآیند و نتیجه عملکرد یک دوره مالی واحد اقتصادی است و وضعیت سودآوری و جریان وجوه نقد و وضعیت دارایی ها و بدهی ها و ساختار سرمایه شرکت را در قالب ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به روشنی نشان خواهد داد.

  • تهیه صورت های مالی
  • تهیه صورت های مالی تلفیقی
  • ارسال صورتهای مالی به موسسات حسابرسی همکار جهت دریافت گزارش حسابرسی