تهیه و تنظیم اظهارنامه و گزارش های مالیاتی

تهیه درست و قانونمند و هدفمند و ارسال به موقع اظهارنامه های مالیاتی از اصلی ترین ارکان دفاع مالیاتی است

تهیه و تنظیم اظهارنامه و گزارش های مالیاتی

تهیه درست و قانونمند و هدفمند و ارسال به موقع اظهارنامه های مالیاتی از اصلی ترین ارکان دفاع مالیاتی است

  • تهیه و ارسال گزارش مالیات و عوارض ارزش افزوده
  • تهیه و ارسال گزارش های فصلی
  • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد
  • تهیه و ارسال لیست حقوق و بیمه تامین اجتماعی