خدمات حسابداری

مجموعه عملیات حسابداری خود را در دفتر خودتان و یا دفتر موسسه به ما بسپارید . ما با کاهش هزینه های حسابداری خدمات تخصصی به شما ارائه خواهیم داد.

خدمات حسابداری

مجموعه عملیات حسابداری خود را در دفتر خودتان و یا دفتر موسسه به ما بسپارید . ما با کاهش هزینه های حسابداری خدمات تخصصی به شما ارائه خواهیم داد.

  • بررسی اسناد و مدارک
  • ثبت اسناد
  • خدمات بهای تمام شده
  • گزارش های دوره ای مدیریتی
  • آنالیز حسابها و گزارش دوره ای مدیریتی