خدمات حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی یا ارایه راهکارهای مدیریتی و افزایش و بهبود کنترل های داخلی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهد کرد

خدمات حسابداری

حسابرسی داخلی یا ارایه راهکارهای مدیریتی و افزایش و بهبود کنترل های داخلی شما را در رسیدن به اهدافتان یاری خواهد کرد.

  • خدمات حسابرسی داخلی
  • گزارش های مدیریتی به صورت دوره ای
  • مشارکت در انبار گردانی
  • ارائه راهکارهای عملیاتی و امنیتی
تهیه صورت های مالی