بخش شبکه

راه اندازی و اجرای شبکه های کامپیوتری و نگهداری آن برای (شرکت فروشگاه و رستوران)

بخش شبکه

راه اندازی و اجرای شبکه های کامپیوتری و نگهداری آن برای (شرکت فروشگاه و رستوران)