بخش نرم افزار

معرفی و راه اندازی نرم افزارهای فروش و حسابداری و ارائه در بستر وب (موبایل و تبلت) برای راه کارهای دیجیتال مارکتینگ و فروش اینترنتی

بخش نرم افزار

معرفی و راه اندازی نرم افزارهای فروش و حسابداری و ارائه در بستر وب (موبایل و تبلت) برای راه کارهای دیجیتال مارکتینگ و فروش اینترنتی