دعاوی ملکی

الزام به تنظیم سند رسمی -تخلیه -خلع ید-فسخ قرارداد -مطالبه خسارت قراردادی -مطالبه اجرت المثل -سرقفلی و….

الزام به تنظیم سند رسمی -تخلیه -خلع ید-فسخ قرارداد -مطالبه خسارت قراردادی -مطالبه اجرت المثل -سرقفلی و….